AYIN ÜRÜNÜ: SENSATIA BOTANICALS KAKADU PLUM & ARGAN BOTANICAL GÖZ SERUMU
%20 İNDİRİMLİ ÜRÜNÜMÜZÜ HEMEN İNCELEYİN!

Gün
Saat
Dakika
Saniye

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Açık Rıza Metni

İşbu yazı yoluyla SARIÇANTA ELEKTRONİK HİZMETLER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “Şirket” veya “SARIÇANTA”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirmekteyiz. İşbu metin, sizlerden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında sizlerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. SARIÇANTA, Sensatia Botanicals markasının Türkiye’deki distribütörüdür. Veri sorumlusu olarak SARIÇANTA için müşterileri, çalışanları ve ilişki içinde olduğu diğer gerçek kişilere ait kişisel verilerin korunması, büyük önem arz etmektedir. İşbu Politika ile hedeflenen gaye; sizlerin kişisel verilerinin hukuka uygun biçimde işlenmesi ve korunmasıdır. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerin işlenmesi ve korunması için SARIÇANTA tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK kapsamında tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

VERİ SORUMLUSU BİLGİLERİ

SARIÇANTA ELEKTRONİK HİZMETLER İTHALAT İHRACAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ADRES                         : SİNANPAŞA MAHALLESİ BEŞİKTAŞ CAD. DENIZYILDIZ IŞ MERKEZI Apt. NO: 1/4 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

MERSİS No                   : 0631071359600012

Vergi Dairesi/Numarası : BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ / 6310713596

TELEFON                      :

E- MAİL                        :

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ: Görsel Kayıt Bilgileri

İşlenen Kişisel Veriniz: Fotoğraf

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Sensatia Botanicals’a ait ürünlerin kullanımının sonuçlarını müşteri ve potansiyel müşterilere göstermek üzere; ürün kullanımından önce ve sonra fotoğraflarınız çekilecektir. Bu kapsamda işbu fotoğraflarınız aşağıdaki amaçlara dayanarak işlenmektedir:

Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi.

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebepleri

Bu kapsamda kişisel veriniz, SARIÇANTA tarafından yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için ilgili mevzuat ve KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 • Veri sahibinin açık rızası

              hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri:

Fotoğraflarınız elektronik ve basılı ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Aktarılması

İş ortağı yetkilileri ve çalışanlarına ait kişisel veriler KVKK’nın “Kişisel Verilerin Aktarımı” başlıklı 8. maddesindeki veya “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, sadece ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde;

 • Teknoloji alanındaki altyapı tedarikçilerimiz tarafından sağlanan / kullanımımıza sunulan programlarımıza ve/veya sistemlerimize kaydedilebilmektedir.
 • SARIÇANTA’nın yönettiği herkese açık “@sensatiabotanicals.tr” ve “@saricantacom” isimli Instagram hesaplarında, Facebook, Twitter, LinkedIn ve diğer sosyal medya hesaplarında sadece yukarıda sayılan amaçların gerçekleşmesi için paylaşılmaktadır.

Verilerin Saklanması

Verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelere  göre verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta bir süre öngörülmemişse kişisel bilgileri bir hizmet sağlamak veya gelecekte hizmetlerimizi geliştirmek amacıyla yalnızca gerektiği sürece kullanırız.

Haklarınız

Tarafımızca işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak her zaman Kanun’un 11.maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin tarafımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Bu madde uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

               haklarına sahipsiniz.

Başvuru

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz www.sensatia.com/tr adresinde bulunan İlgili Kişi Başvuru Formu’nu kullanarak;

 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile birlikte Sinanpaşa Mh. Beşiktaş Cad,
  Deniz Yıldızı İş Mrk. Kat: 5, Beşiktaş/İstanbul adresine göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte Şirketimize bizzat başvurarak,
 • Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden mail adresimize göndererek

              bizlere iletebilirsiniz.

Verilerinizi ve kişisel bilgilerinizi nasıl kullandığımız konusunda endişeniz veya sorunuz olursa bizimle bağlantı kurmaktan çekinmeyin.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca ilgili kişilerin bu başvurularında ad – soyad, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde pasaport numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

Veri sahibi ilgili kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtilmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda, burada sayılan hususların eksiksiz olarak SARIÇANTA’ya yukarıda belirtilen yollar vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde, gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebin yapıldığı usul vasıtasıyla size iletilir.